เทคนิคเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ในการเรียนวิชาต่าง ๆ แม้ว่าเนื้อหาจะมีความยากง่ายแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา แต่สิ่งที่ทุกวิชามีเหมือนกันหมดคือ core knowledge หรือ core content ซึ่งมักจะเป็นเนื้อความรู้หรือ concept หลักของเนื้อหานั้น มักจะเป็นเนื้อหาสั้น ๆ ถ้าหากเราเข้าถึง core knowledge ของเนื้อหาวิชานั้น ๆ ได้ เราจะเข้าใจเนื้อหานั้นอย่างถ่องแท้ สามารถอธิบายเนื้อหานั้นได้อย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่คนฟังเข้าใจและสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายที่มักได้ยินกันว่า integration หรือบูรณาการ ปกติแล้วเนื้อหาวิชาที่เรียนในแต่ละเรื่องมักจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักหรือ core content ที่เราพูดถึงและส่วนประกอบหรือส่วนขยายอื่น ๆ (accessory knowledge) เพื่อเสริมความเข้าใจและความชำนาญของผู้เรียน เช่น การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ แบบฝึกหัด ให้ลองคิดภาพเนื้อหา 1 วิชาคือ ต้นไม้ 1 ต้น core content คือส่วนลำต้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของต้นไม้และพร้อมที่จะต่อยอดสูงขึ้นไปหรือแตกกิ่งก้านออกไปได้อีก ส่วนกิ่งก้านต่าง ๆ คือ accessory knowledge ที่เป็นส่วนเสริมให้ต้นไม้ความรู้นั้นงอกเงยขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้น คราวนี้เราลองมาพิจารณาการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปจดจำหรือให้ความสำคัญกับ accessory knowledge เพราะคิดว่า จำได้มาก รู้มาก คือเก่ง ซึ่งจริง ๆ เป็นสิ่งที่เข้าใจผิด หากรู้มากแต่สิ่งที่รู้เหล่านั้นล้วนเป็น accessory knowledge นักเรียนก็จะได้แค่ท่องจำ หากสถานการณ์ผิดไปจากที่ท่องจำนักเรียนก็จะไปต่อไม่ได้ แต่หากเราเข้าถึง core knowledge แล้ว ไม่ว่าสถานการณ์หรือโจทย์มาในรูปแบบใดเราก็จะสามารถพลิกแพลงและปรับใช้ เปรียบเทียบ จนได้คำตอบในที่สุด แล้วเราจะเข้าถึง core knowledge ได้อย่างไร สิ่งที่จะทำให้ได้ core knowledge มาคือต้องมี “ความพยายาม” อ่าน ฝึกฝน ทบทวน คิดวิเคราะห์ ซ้ำแล้วซ้ำอีก พยายามมองหาว่า concept ของเนื้อหาคืออะไร ซึ่งสุดท้ายแล้วมักจะเป็นเนื้อหา ประโยคสั้น ๆ หรือข้อความง่าย ๆ บางครั้งเรื่องที่เรียนหลาย ๆ เรื่องเราจะพบว่ามันคือเรื่องเดียวกัน แตกออกมาจาก concept หรือ core knowledge เดียวกัน ยอมรับว่าต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควร แต่รับรองได้ว่าคุ้มค่าที่จะพยายาม เมื่อเราได้ core knowledge จะพบว่าเนื้อหาวิชาทุกวิชาไม่มีวิชาไหนยากเลยและแต่ละวิชามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปหมด ไม่ว่าเรียนวิชาใดก็จะมีส่วนเสริมกันและกัน ทำให้เราสนุกที่จะเรียนและมีความใฝ่รู้เพิ่มขึ้น หากยังหา core knowledge ด้วยตัวเองยังไม่ได้ ก็ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้รู้ ครูอาจารย์ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ให้ช่วยเหลือเพื่อกรุยทางให้ไปถึง core knowledge ได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น